Algemeen

Het kantoor werkt met provisies op kosten en ereloon. Zowel voorafgaand als tijdens het geding, afhankelijk van het vorderen van de prestaties, kan een provisienota worden uitgeschreven.

Het kantoor staat voor een correcte dienstverlening zodat ook belang wordt gehecht aan stipte betaling vanwege de cliënt. Bij gebreke daaraan kunnen mits uitdrukkelijke mededeling de prestaties opgeschort worden.

Goede afspraken maken goede zaken.

Ereloon (excl. 21% BTW)
Basisuurtarief (behoudens andersluidende afspraak) EUR 105,00

Omvat:

Vergoeding voor de intellectuele dienstverlening;
– Consultaties;
– Nalezen en opmaak van documenten (brieven, emails, conclusies, dagvaardingen, contracten,…);
– Telefoongesprekken;
– Wachttijden rechtbank, reis- en wachttijd (aangerekend aan 50%);

index

klik hier voor de dossiergebonden uitgaven en kosten

De kosten- en ereloonstaten zijn te betalen binnen de 10 dagen na factuurdatum op de beroepsrekening van het kantoor. In geval van laattijdige of onvolledige betaling is onverwijld en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op de hoofdsom gelijk aan de toepasselijke intrestvoet onder de Wet Betalingsachterstand, alsook een schadevergoeding van 7% van het onbetaalde ereloon met een minimum van EUR 125,00 per onbetaalde staat. In geval van discussie zijn enkel het Vredegerecht te Eeklo en de rechtbanken te Gent bevoegd om hiervan kennis te nemen.

De beroepsaansprakelijkheid van het kantoor is gedekt door een collectieve, verplichte verzekering afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies met AMLIN (polisnr. LXX034899). Deze verzekering dekt de professionele risico’s tot EUR 1.250.000 per schadegeval met een vrijstelling van EUR 2.500 per schadegeval en per advocaat.

Mits het verlenen van een opdracht aan het kantoor is de cliënt ermee akkoord te verzaken aan enige aansprakelijkheidsvordering jegens het kantoor die verder reikt dan de door de verzekeraar verleende waarborg.